Maquinària

Excavacions de la Calle disposa d’una gran quantitat de personal i maquinària especialitzada per realitzar tota mena de treballs com, moviments de terra, anivellació i compactació de terrenys, excavacions sota nivell freàtic, tablaestaques, rebaixos en terra i pedra, esculleres, enderrocs, contenidors de runes, extracció de fibrociment o amiant, obra pública i civil, reparació d’asfalt, transports d’àrids, rases, pous, piscines i serveis de jardineria.

Giratòria 21 tn

Giratòria 17-18 tn

Giratòria 12 tn

Giratòria 4,5 tn

Giratòria 3,5 tn

Giratòria 3,7 tn

Giratòria 1,7 tn

Giratòria 5,7 tn

Mini carregadores

Camions dumper

Camió grua

Mini carregadora amb escombra

Servei de contenidors

Pinça escullera

Martell

Martells hidràulics de 150 kg a 1.800 kg

Retro excavadora_giratoria 3,7 tn

Retroexcavadores

Camió Multilif